Emu-Info
Our life is Emu!

Aktualności - Regulamin Forum

imrik - 13-01-2006, 22:27
Temat postu: Regulamin Forum
Oto nowy regulamin forum. Wszystkich użytkowników uprasza się o zapoznanie się z nim.

Ta wersja regulaminu obowiązuje od dnia 13.01.2006 (piątek) od godziny 22:30 do odwołania.

Treść regulaminu może ulec zmianie, w związku z tym uprasza się użytkowników o bieżące zapoznawanie się z jego treścią.

Cytat:

1. Forum służy do prowadzenia dyskusji o wszelakich sprawach związanych z szeroko pojętą emulacją.

2. Forum prowadzone jest w języku polskim.

3. Udział w forum jest dobrowolny i bezpłatny, co implikje ze sobą zgodę na warunki niniejszego regulaminu.
Jeżeli nie zgadzasz się na warunki regulaminu nie masz prawa dokonywać w nim wpisów.

4. Na forum zabronione jest:
a. prowadzenie działalności reklamowej,
b. prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż, zamiana, wypożyczanie itp.)
c. używanie określeń powszechnie uważanych za obraźliwe,
d. propagowania nienawiści rasowej, wyznaniowej, nacjonalistycznej etc.,
e. dyskutowanie na temat ideologii politycznych i religijnych,
f. rozpowszechnianie informacji stanowiących pomoc w dokonywaniu czynności niezgodnych z obowiązującym prawem, w tym szczególnie informacji o metodach zdobycia i uruchomienia nielegalnych kopii programów oraz innych plików chronionych prawem autorskim z wyłączeniem pojęć związanych z emulacją,
g. rozpowszechnianie bez wystarczającego uzasadnienia informacji naruszających dobre imię osób fizycznych i prawnych.

5. Pełnię władzy na forum i prawo podejmowania wszystkich decyzji dotyczących forum posiada Rada Forum, składająca się z Administratorów forum i Moderatorów. Rada rozstrzyga wszystkie kwestie sporne. Wszystkie decyzje Rady są jawne dla uczestników forum i ogłaszane w dziale Nasz Serwis - Aktualności.

6. Moderatorzy forum działają w imieniu Rady i w uzgodnieniu z nią. Moderatorzy odpowiadają za sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie forum. W przypadkach wymagających podjęcia natychmiastowego działania, Moderatorzy stosują odpowiednie środki mające na celu umożliwienie dalszego, sprawnego funkcjonowania forum i informują Radę Forum o podjętych działaniach w dziale Nasz Serwis - Moderacja - Tylko dla moderatorów.

7. Z przyczyn porządkowych uprasza się uczestników forum o:
a. stosowanie się do publicznie przyjętych zasad Netykiety,
b. dokładanie staranności w redagowaniu wpisów, w tym szczególnie przestrzeganie zasad pisowni i interpunkcji języka polskiego,
c. zamieszczanie wpisów w odpowiednich działach,
d. trzymanie się we wpisach tematu wątku,
e. niedublowanie tematów, które zostały już poruszone na łamach forum.

8. Ograniczenie odpowiedzialności:
a. właściciele forum nie ponoszą odpowiedzialności za treść wpisów użytkowników forum, ani za wszelkie szkody wynikające z zastosowania informacji zamieszczonych na jego łamach,
b. osoby korzystające z informacji zamieszczonych na forum dokonują tego na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego wynikające.

9. Rada forum zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


System kar dyscyplinujących użytkowników przedstawia się następująco

Cytat:

1. Naruszanie punktu 4. regulaminu forum może spowodować (oprócz sankcji przewidzianych przepisami prawa w RP) natychmiastowe wykluczenie z forum.

2. Niezastosowanie się do zasad określonych w punkcie 7. może spowodować otrzymanie od Moderatora ostrzeżenia i/lub usunięcie wpisu z forum.

3. W przypadku notorycznego niestosowania się do zasad określonych w punkcie 7 regulaminu, użytkownik może zostać obdarowany specialną rangą "Kandydat do BANa", oznacza to, że przy następnym niezastosowaniu się do jakiegokoliwek punktu regulaminu zostanie wykluczony z forum.EDIT :
Kod:

1-1- Zakaz szukania emulatorów , biosów .itp znajdujących się na emuinfo . 
1-2- Zakaz szukania i podawania linków do gier , romów itp. znajdujących się na emuinfo .
1-3- Zakaz poszukiwania emulatorów konsol [PS2, PS3, NGC, XBOX, XBOX360, PSP]
1-4- Zakaz dublowania tematów lub też zakładania nowego tematu o podobnej treści który już widnieje na forum emuinfo
1-5- Zakaz poszukiwania opisów przejścia [gry] znajdujących się na emuinfo i gamefaqs
1-6- Zakaz poszukiwania kodów znajdujących się na emuinfo i gamefaqs
1-7- Zakaz zakładania drugiego konta na emuinfo [ korzystając z tego samego komputera ,  IP , DNS , BRAMA , HOST]  (Oczywiście mogą być wyjątki ...  )

KARY :
Kod:

1-1 > - 2 punkty karne
1-2 > - 2 lub 3 punkty karne (zależy od gry , emu)
1-3 > - 2 punkty karne
1-4 > - 2 punkty karne
1-5 > - 1 punkt karny
1-6 > - 1 punkt karny
1-7 > - 3 punkty / lub też BAN (W zależności w jakim celu zostało utworzone 2 konto)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group